Cała prawda o papierosach typu light

Jaka jest cała prawda o papierosach typu light? Papie­rosy te są powszech­nie uzna­wane za mniej szko­dliwe od zwy­kłych, gdyż ich dym wydaje się nieco łagod­niej­szy, lżej­szy. Czy papie­rosy light są tak naprawdę zdrow­sze? Odpo­wiedz, brzmi Nie. Wyrób tyto­niowy tego typu zawiera w swo­jej budo­wie, a wła­ści­wie w fil­trze małe otwory, które powo­dują roz­rze­dza­nie się dymu. Nie­stety te fil­try są czę­sto zasła­niane przez palą­cych i papie­rosy typu light stają się zwy­kłymi. Na opa­ko­wa­niach „light” są poda­wane korzystne wyniki badań, które „dowo­dzą” mniej­szą szko­dli­wość tych papie­ro­sów. Jed­nakże nie ma co suge­ro­wać się takimi infor­ma­cjami, gdyż maszyny spraw­dza­jące wyroby tyto­niowe nie są wia­ry­godne. Oczy­wi­ste jest to, że czło­wiek ina­czej będzie wypa­lał papie­rosa niż maszyna. Na opa­ko­wa­niach zawarte są tylko wyniki urządzenia, a nie czło­wieka, co spra­wia, że np. ilość szko­dli­wych sub­stan­cji wdy­chana przez osobę palącą będzie zna­cząco więk­sza.

Zabój­cze papie­rosy typu light

Cała prawda o papie­rosach typu light jest taka, że nie zawie­rają one żad­nych mniejszej ilości szko­dli­wych sub­stan­cji oraz nie mają korzyst­nego wpływu na zdro­wie tak samo, jak te zwy­kłe. Zabój­cze papie­rosy light – bo tak je, można nazwać, przy­czy­niają się do powsta­wa­nia tych samych cho­rób co inne wyroby tyto­niowe. Osoby, które myślą, iż przej­ście na „light” pomoże im w małym stop­niu rzu­cić pale­nie lub spra­wić, że nie będą nisz­czyć sobie zdro­wia, są w wiel­kim błę­dzie. Spo­łe­czeń­stwo należy uświa­da­miać, że jedyną opcją na pozby­cie się nałogu i pozba­wie­nia sie­bie cho­rób jest cał­ko­wite rzu­ce­nie palenia. Nie­stety kon­cerny pró­bują wymy­ślać coraz to now­sze pro­dukty, które będą „zba­wienne” dla pala­czy, a tak naprawdę two­rzą sobie tylko więk­sze zyski, co nie ma nic wspól­nego z dba­niem o dobro kon­su­men­tów.

Jeśli rzu­cimy pale­nie jak naj­szyb­ciej, jest szansa, że pozba­wimy się cał­ko­wi­cie zagro­że­nia cho­ro­bami. Będziemy wówczas na nie mniej nara­żeni niż palący. W Pol­sce są insty­tu­cje, które poma­gają osoba palą­cym. Jeśli wiemy, że nasz pro­blem jest poważny i nie spo­sób wyjść nam z nałogu, warto poszu­kać pomocy w takich miej­scach.

papierosy typu light

Cała prawda o papie­rosach typu light – czy są bar­dziej szko­dliwe?

Papie­rosy light praw­do­po­dob­nie wyka­zują więk­szą szko­dli­wość na orga­nizm czło­wieka. Przez otwory w fil­trze wcią­gana jest więk­sza ilość powie­trza i jed­no­cze­śnie dymu. Dym papie­rosowy zawiera bar­dzo dużą ilość szko­dli­wych sub­stan­cji i osoby palące papie­rosy light dostar­czają wię­cej sub­stan­cji smo­li­stych do orga­nizmu. Udo­wod­niono zwięk­szoną ilość zacho­ro­wań na gru­czo­la­ko­raka przez osoby palące papie­rosy „lek­kie”.

Bada­nia z USA wskazują na to, że papie­rosy typu „light” jesz­cze ciężej rzucić i roz­stać się z nało­giem. Po te używki częściej sięgają kobiety, gdyż „light” są według nich przy­jem­niej­sze do pale­nia. Ludzie przez te ste­reo­typy dłużej trwają w uza­le­żnie­niach. Nie­stety papie­rosy light to tylko chwyt mar­ke­tin­gowy. Spra­wia on, że osoby chcące nieco bar­dziej zadbać o siebie, ale jed­no­cze­śnie są    uza­le­żnione od pale­nia, będą po tego typu pro­dukty sięgać. Jeśli fak­tycz­nie chcemy być zdrowi, musimy cał­ko­wi­cie porzucić wyroby tyto­niowe, a nie próbo­wać znaleźć zamien­nik tru­ci­zny, jakim jest papie­ros.

Także pod­su­mo­wu­jąc, nie dajmy się nabierać fir­mom papie­ro­so­wym, które tworzą zamien­niki zwykłych pap­ie­ro­sów. Ten wyrób tytoniowy możemy znaleźć już w wielu typach: od lek­kich, ultra­lek­kich, po men­to­lowe i sma­kowe. Jednakże każdy rodzaj papie­rosa ma taki sam zły wpływ na nasz orga­nizm. Reklama dźwi­gnią han­dlu jak mówi to słynne hasło i w przy­padku papie­ro­sów rów­nież musimy się z tym  zgodzić. Zabój­cze papie­rosy light są przed­sta­wiane w bar­dzo dobrym świetle. Osoby, które nie mają pojęcia o ich szko­dli­wo­ści, będą na­dal je kupo­wać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *