Ciekawostki o tytoniu

21 postów

wykorzystanie przerwy na papierosa

Przerwa na papierosa w inny sposób.

W pracy nie tylko czas poświęcany jest na czynności zawodowe. Każdemu pracownikowi przysługuje przerwa w pracy. Oprócz przerwy na zjedzenie posiłku i chwilowemu odpoczynkowi często przypadają przerwy na papierosa. Wykorzystanie przerwy na papierosa to zły nawyk, który nie tylko pogrąża osobę jeszcze bardziej w nałogu, dodatkowo marnuje czas, który mógłby być przeznaczony […]

palenie papierosów a savoir-vivre

Palenie papierosów, a savoir-vivre

Dawniej papierosy były o wiele bardziej popularne. Z pewnością wpływ na to miał zwyczaj pewnej swobody w tym zakresie. Palenie dozwolone było dosłownie wszędzie. Każdy z nas pamięta pewnie imieniny i palących w trakcie gości, wizyty w urzędach, w których panie paliły po prostu przy biurku lub bary wypełnione dymem. […]

jakie papierosy paliliśmy w PRL-u

Jakie papierosy paliliśmy w PRL-u?

We wspomnieniach wszystko wydaje nam się zupełnie inne. Nawet ciężkie czasy wspominamy po latach z pewnym rozrzewnieniem. Bo tak jak czas leczy rany, tak samo my idealizujemy przeszłość. I jest to zjawisko w pełni normalne. Tym pokoleniom, którym przyszło żyć i dorastać w okresie PRL-u wiele spraw i aspektów życia […]

wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież

Wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież

Wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież jest bardzo ważnym aspektem, na który należy spojrzeć. Wpływ możemy podzie­lić na kilka rodza­jów np. zdro­wotny, psy­cho­lo­giczny, emo­cjo­nalny, spo­łeczny, eko­no­miczny. Każdy z tych warian­tów jest istotny dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia czło­wieka. W szcze­gól­no­ści trzeba zwró­cić na nie uwagę, gdyż „pod lupę” bie­rzemy pro­blem, jakim […]

tytoń w kulturze

Tytoń w kulturze ludów Ameryki Łacińskiej (Majowie, Aztekowie)

Przenieśmy się na odległy kontynent amerykański do czasów, gdy był on nieznanym lądem, nienaruszonym przez wpływy europejskie. Wyobraźmy sobie, jak po raz pierwszy człowiek staje na amerykańskiej ziemi przywiedziony przez zjawisko wielkiej migracji, na skutek ostatniego wielkiego zlodowacenia. Było to około 40 tysięcy lat temu. Na odległym lądzie plemiona odkrywają […]