Dlaczego coraz młodsi ludzie sięgają po papierosy?

Ten  rako­twór­czy wyrób tyto­niowy jest widy­wany coraz czę­ściej u mło­dych osób. Niegdyś nie sły­szało się o tym, że mło­dzież paląca papie­rosy jest czę­stym zja­wi­skiem. Przez lata ten pro­blem nie był aż tak nagła­śniany. Do czasu, gdy pro­cent mło­dych osób, które pali wzrósł kil­ka­krot­nie. Niestety powody, dlaczego coraz młodsi ludzie sięgają po papierosy, stały się bardziej uwydatnione.

Pale­nie papie­ro­sów zaczęło być popu­larne nawet u osób w wieku 8–10 lat, więc w czasie gdy dzieci chodzą do podstawówki.

Dzieci czę­sto nie wie­dzą co tak naprawdę palą. Mło­dzi w przeciwieństwie do większej liczby osób dorosłych nie zdają sobie sprawy, jak pale­nie papie­ro­sów jest szko­dliwe.

Przede wszystkim papierosy skła­dają się głów­nie z:

 • Niko­tyny — czyli silnej bezbarwnej trucizny.
 • Kadmu — rakotwórczego metalu ciężkiego.
 • Tlenku węgla — śmiertelnie trującego gazu.
 • Acetonu — trującego rozpuszczalnika organicznego.
 • Metanolu — trującego alkoholu.
 • 4 tys. szko­dli­wych związ­ków che­micz­nych.

Skład­niki te są niebezpieczne, ponieważ powo­dują uszko­dze­nia tka­nek, narzą­dów. Co więcej, zabu­rzają prace nerek, oraz układu ner­wo­wego. Mogą wpływać również na narządy rodne oraz wzroku.

Mło­dzież paląca papie­rosy nie myśli o konsekwencjach w chwili palenia. Czło­wiek uczy się na błę­dach. Tak też jest z papie­rosami. Gdy zauwa­żymy nega­tywne skutki, dopiero dociera do nas, że mamy pro­blem. Nie­stety bywa tak, iż ludzie są tak mocno uza­leż­nieni, że nawet pro­blemy zdro­wotne spo­wo­do­wane pale­niem nie są w sta­nie ich zmu­sić do rzu­ce­nia.

młodzi ludzie siegają po papierosy

Powody, dlaczego coraz młodsi sięgają po papierosy:

Bezsprzecznie przyczyny palenia papierosów przez młodzież są znane. Wiele czyn­ni­ków wpływa na ich decyzje. W tym okre­sie  życia są bar­dziej podatni na wszel­kiego rodzaju zachęty, prze­ko­ny­wa­nia, zmu­sza­nia.

– Mło­dzież pali papie­rosy dla zabawy, popu­lar­no­ści.

– Chęć naśla­do­wa­nia palą­cych rodzi­ców.

– Chęć zaim­po­no­wa­nia kole­gom, kole­żan­kom.

– Młodsi ludzie sięgają po papierosy, gdyż są ogól­no­do­stępne.

– Pale­nie papie­ro­sów jest czymś, co budzi cie­ka­wość i chęć spró­bo­wa­nia.

– Coraz młodsi się­gają po papie­rosa, gdyż są nama­wiani przez star­szych zna­jo­mych.

– Papie­rosy nie są dro­gie.

– Mło­dzież paląca papie­rosy, pokazuje, że nie boi się nowych wyzwań.

– Pale­nie powo­duje u nich złudne poczu­cie bycia lep­szym.

– Coraz młodsi się­gają po papie­rosa, gdyż coraz czę­ściej poja­wiają się reklamy tego pro­duktu w mediach.

– Pale­nie papie­ro­sów powo­duje u nich obni­że­nie stresu.

– Mło­dzież pali papie­rosy, bo  nie chcą się wyróż­niać od palą­cych zna­jo­mych.

– Mło­dzi pró­bują papie­ro­sów, gdyż nie umieją odma­wiać.

Przyczyny palenia papierosów przez młodzież

Niewątpliwie, przy­czyny pale­nia papie­ro­sów przez mło­dzież są prze­różne. Głownie zwią­zane są ze śro­do­wi­skiem, w któ­rym prze­by­wają i ich mło­dym wie­kiem. Takie osoby nie rozu­mieją, że są mani­pu­lo­wane, nakła­niane do cze­goś. Nie ukry­wajmy, że pale­nie papie­ro­sów to zło, z któ­rego ciężko się wydo­stać. Inge­ruje ono w wiele sfer naszego życia. Nie­stety cie­ka­wość w tak mło­dym wieku jest nie­zwy­kle ogromna i ciężko uchro­nić dziecko przed próbą pale­nia.

W wieku nasto­let­nim papie­rosy poja­wiają się wszę­dzie. Mamy z nimi do czy­nie­nia na impre­zach, zwy­kłych wyj­ściach ze zna­jo­mymi, a nawet w szkole. Rodzice ni­gdy nie mają pew­no­ści, że ich pocie­cha nie będzie miała z tym stycz­no­ści.

Zachowanie, a młodzież paląca papierosy:

Przy­czyny pale­nia papie­ro­sów przez mło­dzież mogą rów­nież obej­mo­wać zacho­wa­nie nasto­latka, trak­to­wa­nie przez rówie­śni­ków, rodzi­ców. Wbrew pozo­rom mło­dzi ludzie mają coraz wię­cej pro­blemów np. w szkole, w domu. Dzieci są zestre­so­wane, popa­dają w depre­sje i szu­kają róż­nych metod np. pale­nie, by popra­wić swoje samo­po­czu­cie, zre­lak­so­wać się. Mło­dzież paląca papie­rosy cza­sami jest kwa­li­fi­ko­wana do osób, które są podatne na różne agre­sywne zacho­wa­nia, mają pro­blem z akcep­ta­cją przez rówie­śni­ków czy są po pro­stu zamknięte w sobie.

Jeśli chcemy chro­nić dzieci, cho­ciaż w małym stop­niu przed pale­niem lub jego szko­dli­wo­ścią powin­ni­śmy m.in.:

 •  Nie palić w domu przy swo­ich dzie­ciach.
 •  Uczyć ich, że pale­nie jest bar­dzo szko­dliwe dla zdro­wia.
 •  Prze­stać palić lub pró­bo­wać rzu­cić.
 •  Prze­ko­ny­wać by nie popeł­niali błę­dów swo­ich palą­cych rodzi­ców.
 •  Nie zosta­wiać papie­ro­sów w miej­scach dostęp­nych dla dzieci.
 •  Pro­sić rodzinę, zna­jo­mych by nie palili przy dzie­ciach.
 •  uni­kać zady­mio­nych przez papierosy miejsc.
 •  zwra­cać uwagę oso­bom palą­cym w miej­scach publicz­nych, gdyż jest to zaka­zane.

Dzieci wyno­szą wiele nawy­ków z domu i bar­dzo ważne jest to, by rodzice nie prze­ka­zy­wali im nega­tyw­nych zacho­wań. Wdrążmy w nasze życie wyżej wymienione sposoby, a na pewno będzie nam lepiej. Reasumując, chrońmy nasze dzieci przed uza­leż­nie­niami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *