Wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież

Wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież jest bardzo ważnym aspektem, na który należy spojrzeć. Wpływ możemy podzie­lić na kilka rodza­jów np. zdro­wotny, psy­cho­lo­giczny, emo­cjo­nalny, spo­łeczny, eko­no­miczny. Każdy z tych warian­tów jest istotny dla pra­wi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia czło­wieka. W szcze­gól­no­ści trzeba zwró­cić na nie uwagę, gdyż „pod lupę” bie­rzemy pro­blem, jakim jest pale­nie papie­ro­sów przez dzieci.

Wiadomo nie od dziś, że papierosy są nie­zwy­kle szko­dliwe dla osoby palą­cej, ale rów­nież dla kogoś, kto prze­bywa w zady­mio­nym miej­scu. Pale­nie przez mło­dzież nie­sie za sobą jesz­cze gor­sze kon­se­kwen­cje niż u osoby doro­słej.

Wpływ palenia papierosów na dzieci i mło­dzież – sta­ty­styki

Po przej­rze­niu sta­ty­styk udo­stęp­nia­nych w inter­ne­cie, z któ­rych dowia­du­jemy się jaki pro­cent mło­dzieży pali papie­rosy docie­ramy do smut­nych infor­ma­cji. Głównymi wpływami na palenie było środowisko oraz rodzina.

W Pol­sce wśród ponad 200 ankie­to­wa­nych w wieku 16–18 lat do pale­nia przy­znało się 41% osób w tym 29% dziew­czyn a 12% chłop­ców. Mło­dzież także wyra­żała poglądy doty­czące pale­nia papie­ro­sów. 36% ankie­to­wa­nych popiera pale­nie oraz aż 45% uczniów akcep­tuje pale­nie dla towa­rzy­stwa.

1/3 starszych nastolatków wskazała, że została namówiona przez inną osobę do palenia. Zauważamy, iż przebywanie w grupach rówieśniczych ma wpływ na zachowanie dziecka. Wpływ ma także należenie do zgrupowań subkulturowych, w których palenie jest popierane. Do takich grup należy aż 71% osób.

Środowisko rodzinne również ma wpływ na palenie papierosów przez dzieci i młodzież. Przebywanie z palącymi rodzicami sprawia, że nastolatek próbuje ich naśladować. Próby palenia częściej podejmowali uczniowie z rodzin niepełnych — 7,5%  oraz 2% uczniów mających obojga rodziców.

Mimo wszystko więk­sza ilość uczniów (aż 77%) uważa, że pale­nie jest złe i pro­wa­dzi do wielu cho­rób.

palenie papierosów

Palenie papierosów przez dzieci i młodzież — sposoby WHO

Pro­centy z roku na rok rosną, a kon­cerny tyto­niowe zara­biają coraz wię­cej. Jed­nakże Świa­towa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) nie pozo­staje obo­jętna wobec tego pro­blemu. Stara się ona dopro­wa­dzić do tego, żeby pale­nie papie­ro­sów przez dzieci będzie coraz mniej­sze.

WHO myśli o znacz­nym podnie­sie­niu cen za wyrób tyto­niowy poprzez zwie­sze­nie podat­ków. Mło­dzież przez brak środ­ków nie będzie miała moż­li­wo­ści kupo­wa­nia papie­ro­sów. Poja­wiają się także znaczne zmiany co do opa­ko­wań samych produktów. Two­rzone są na nich ilu­stra­cje, które mają za zada­nie znie­chę­cić poten­cjal­nego kupca do palenia.

Wpływ pale­nia papie­ro­sów na dzieci i mło­dzież:

Wpływ zdrowotny

Zacz­nijmy zatem od naj­waż­niej­szego, czyli jaki wpływ ma pale­nie papie­ro­sów na orga­nizm dzie­cięcy. Pale­nie aktywne, jak i bierne          wpływ palenia na zdrowiemoże powo­do­wać prak­tycz­nie takie same dole­gli­wo­ści i cho­roby. Zapale­nie płuc, oskrzeli, zatok, ucha czy astma to tylko jedne z wielu cho­rób, na które osoby palące są nara­żone. Z cza­sem może być to nawet rak wielu narzą­dów czy nad­ci­śnie­nie. Ucz­nio­wie palący są czę­sto mniej sprawni niż inni zna­jomi oraz mniej skon­cen­tro­wani.

Wpływ psychologiczny

Pale­nie papie­ro­sów przez mło­dzież pro­wa­dzi do nało­gów. Są one bez­po­śred­nio zwią­zane z wpły­wem na stan psy­chiczny pala­cza. Niko­tyna  Psychologiczny wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzieżpowo­duje uczu­cie zatru­cia, czy wywołuje zespół odsta­wie­nia. Osoba, u któ­rej poja­wiają się objawy tj. potrzeba wypa­la­nia więk­szej ilo­ści papie­ro­sów, cią­gła chęć pale­nia czy sta­wia­nie papierosów ponad wszyst­ko inne  jest praw­do­po­dob­nie uza­leż­niona. Nie­stety rzu­ca­nie pale­nia wiąże się z nie­przy­jem­nymi dozna­niami. Osoby podej­mu­jące próbę niepale­nia są nara­żone na depre­sje, poczu­cie lęku, zabu­rze­nia snu czy kon­cen­tra­cji. Mło­dzież, która powinna sku­piać się na szkole czy wła­snym hobby wal­czy z tymi dole­gli­wo­ściami.

Wpływ emocjonalny

Wpływ emo­cjo­nalny jest powią­zany z tym, dla­czego pale­nie papie­ro­sów przez dzieci ma w ogóle miej­sce. Okres dora­sta­nia, czę­sto poja­ Emocjonalny wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzieżwia­jący się stres i inne pro­blemy powo­dują, że młody czło­wiek pra­gnie zna­leźć coś, co go od tego, choć na chwile uwolni. Kiedy bra­kuje pomy­słów na zmianę cze­goś w życiu lub czło­wiek znaj­duje się w skraj­nych sytu­acjach, wybiera naj­prost­sza i naj­bar­dziej przy­stępna moż­li­wość ode­rwa­nia się od pro­blemu. Papie­rosy są łatwo dostępne i każdy ma moż­li­wość ich zdo­by­cia. Mło­dzież myśli ze skoro papie­rosy im poma­gają, to po co mają szu­kać innych roz­wią­zań. Nie­stety to myśle­nie dopro­wa­dza ich póź­niej do jesz­cze gor­szych sytu­acji. Pamię­tajmy, że ludzie cza­sem pół życia pró­bują pozbyć się chęci pale­nia papie­ro­sów. Nie wpro­wa­dzajmy się sami w ten wir prób i rezy­gna­cji.

Wpływ społeczny

Kiedy mamy na myśli wpływ spo­łeczny na pale­nie papie­ro­sów przez dzieci zauwa­żamy, jak istotne jest śro­do­wi­sko, w któ­rym ono prze­bywa. Wiadomo, ist­nieją także zwo­len­nicy niepale­nia, któ­rzy wyra­żają  Społeczny wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzieżswoje poglądy i negują zacho­wa­nie pala­czy. Spójrzmy na przy­kład chło­paka, który czuje nie­chęć do papie­ro­sów. Dziew­czyna paląca staje się dla niego nie­atrak­cyjna i odrzuca ją z tego powodu. Dzieje się to również na odwrót.  Z dru­giej strony osoby palące mogą nie czuć sym­pa­tii do osób, dla któ­rych pale­nie jest złem i nie ukry­wają tego. Wszel­kiego rodzaju namowy, zachęty do pale­nia rów­nież możemy zali­czyć do wpływu spo­łecz­nego. Nie­stety o ile śro­do­wi­sko przy­ja­ciół możemy sami wybrać i dosto­so­wać je pod nas, tak wszyst­kich ludzi, któ­rzy nas ota­czają nie.

Wpływ ekonomiczny

Wpływu eko­no­micz­nego na pale­nie papie­ro­sów przez mło­dzież nie trzeba szcze­gó­łowo obja­śniać. Wiadomo, że papie­rosy nie są kosz­Ekonomiczny wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzieżtowną inwe­sty­cją. Ich cena za małą paczkę waha się mię­dzy 14–20 zł. Nie­stety jest to mało pie­nię­dzy, przez co na pro­dukt może pozwo­lić sobie prawie każdy. Mło­dzież woli wydać mniej pie­nię­dzy na coś, co da im chwi­lową ulgę. Na pewno sku­tecz­niej­szym spo­sobem byłoby np. pójście do psy­cho­loga.

Podsumowanie — wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież

Dowie­dzie­li­śmy się, jakie ist­nieją sta­ty­styki pale­nia papie­ro­sów przez mło­dzież i dzieci, jaki wpływ ma pale­nie papie­ro­sów na orga­nizm dzie­cięcy oraz pozna­li­śmy inne rodzaje wpły­wów na wybór dziecka. Takie infor­ma­cje powinny pomóc rodzi­com zro­zu­mieć zacho­wa­nie swo­jej pocie­chy i wpro­wa­dzić odpo­wied­nie środki, by uchro­nić je przed kon­se­kwen­cjami pale­nia. Sama mło­dzież, która ma lub pla­nuje mieć do czy­nie­nia z papie­ro­sami, powinna być świa­doma zagro­żeń, jakie się z nimi wiążą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Komentarz do “Wpływ palenia papierosów na dzieci i młodzież”