Czy tabaka jest zdrowsza od papierosa?

tabaka tytoń, czy jest zdrowsza od papierosaZapewne nie­któ­rzy z Was zasta­na­wiają się, czy tabaka jest zdrow­sza od papie­rosa?

W tym artykule szybko zobaczymy czym dokładnie jest tabaka, czy jest szkodliwa, czy jest zdrowsza (albo mniej szkodliwa), niż papieros.

Czym jest tabaka?

Tabaka to sprosz­ko­wany tytoń, czę­sto wzbo­ga­cany kom­po­zy­cjami aro­ma­ty­zu­ją­cymi, prze­zna­czony do zaży­wa­nia przez nos.

Tabaka podob­nie jak papie­ros jest bar­dzo szko­dliwa i przy­czy­nia się do powsta­wa­nia wielu poważ­nych cho­rób. Wcią­ga­nie tabaki rów­nież uza­leż­nia tak jak pale­nie papie­ro­sów, dla­tego pró­bu­jąc jej, na pewno nie pozbę­dziemy się problemu, jakim jest nałóg.

Ludzie wybie­rają tabakę jako „zdrow­szy” zamien­nik papie­rosa, co jest złym roz­wią­za­niem na upo­ra­nie się z cięż­kimi uzależnie­niami.

Tabaka rów­nież jest pro­duk­tem tyto­nio­wym, a nawet zawiera w sobie wię­cej niko­tyny niż papie­ros.

Światowa Orga­ni­za­cja Zdro­wia uznała niko­tynę za nar­ko­tyk, który przy­czy­nia się do uza­leż­nień.

Czy tabaka jest legalna w Polsce?

Po krótkoczasowym 4-letnim zakazaniu produkcji sprzedaży tabaki w 1996 roku, zakaz został zniesiony, i dzisiaj sprzedaż tabaki jest w Polsce legalna. 

Dzisiaj, tabaka znowu staje się popularniejsza, częściowo dzięki przepuszczeniu, że jest mniej szkodliwa, niż papierosy. Ale czy tak jest?

Czy tabaka jest szkodliwa?

Według badań University of Illinois, produkty z tytoniu, przeznaczone do wdychania albo przyjmowania w inny sposób niż spalanie, tak samo zwiększają ryzyko udaru, ataku serca i niektóre rodzaje raka, jak zwykłe papierosy. Tabaka też uzależnia tak samo, jak zwykłe papierosy.

Wciąganie tabaki ponadto powoduje szkodliwe skutki dla błony śluzowej nosa.

Tabaka a papie­ros — tabaka zdrowsza od papierosa?

Wykazano w bada­niach, że pro­dukty tyto­niowe nie do pale­nia (tabaka oraz tytoń do żucia), podob­nie jak papie­rosy zwiększają ryzyko pojawienia się wielu chorób.

Lep­szą metodą na rzu­ca­nie pale­nia jest stosowanie pla­strów, table­tek, czy gum niko­ty­no­wych. Obec­nie na rynku mamy bardzo dużo pro­duk­tów, które są nam w sta­nie pomóc. Pamię­tajmy jed­nak, że bez dobrych chęci i samo­dy­scy­pliny nawet najlep­sze środki nie będą sku­teczne.

Mimo wszystko tabaka w Pol­sce nie jest aż tak bar­dzo popu­larna, jak papie­ros.  Mimo tego w nie­któ­rych miej­scach w kraju ma ono swoje wła­sne święto. Obcho­dzone są np. Nad­bał­tyc­kie Mistrzo­stwa w Taba­cze­niu we Wła­dy­sła­wo­wie, Dębogórskie Święto Tabaki w Dębo­gó­rze, Muzyczna Bie­siada z Kaszub­ską Tabaką na Kaszu­bach.

Co roku w Chmiel­nie odby­wają się Mistrzo­stwa Pol­ski w Zaży­wa­niu Tabaki.  Mimo tego, iż Pol­skie Towa­rzy­stwo Progra­mów Zdro­wot­nych wyra­ziło swoje zanie­po­ko­je­nie pro­pa­go­wa­niem tabaki, tra­dy­cja na­dal nie ule­gła zmia­nie.

Święto odbywa się mimo uprze­dzeń ze stron trze­cich. Wcią­gnie tabaki u Kaszu­bów, jest wie­lo­let­nim sym­bo­lem i zna­kiem rozpoznaw­czym. Miesz­kańcy z tego regionu nie zamie­rzają rezy­gno­wać z takich atrak­cji i dopóki będzie to zgodne z pra­wem, będą swoje posta­no­wie­nia pie­lę­gno­wać.

Wcią­ga­nie tabaki ma swoje zalety, jeśli cho­dzi o pozby­cie się np. kataru, lecz w więk­szej mie­rze jest ona na­dal wyro­bem uzależ­nia­ją­cym. Jeśli musimy już doko­nać wyboru, tabaka, a papie­ros to wybierzmy tabakę. Mimo tego, z czego jest robiona, ryzyko zachorowań, jest mniej­sze niż w przy­padku pale­nia papie­ro­sów.

Wcią­ga­nie tabaki i jej skutki

W cza­sach gdy nie pro­du­ko­wano jesz­cze papie­ro­sów, tabaka była bar­dzo popu­larna i chęt­nie wcią­ga­nia. Jed­nak wszystko się zmie­niło, gdy poja­wiły się na rynku inne wyroby tyto­niowe. Tabaka wów­czas ode­szła na drugi plan.

Jakie są naj­częst­sze skutki wcią­ga­nia tabaki?

Mię­dzy innymi jest to: kicha­nie, wysu­sze­nie ślu­zówki nosa. Z bie­giem czasu nos może być zbyt podraż­niony i może pojawić się szczy­pa­nie, ale także bóle głowy, krwa­wie­nia z nosa, pęka­nie naczyń krwio­no­śnych, łza­wie­nia z oczu, czy przy­spie­szone tętno. Te efekty zażywania zni­kają w ciągu 10 minut. Mimo wszystko poja­wie­nie się któ­ryś z tych skut­ków powinno otwo­rzyć oczy wcią­ga­ją­cym na to, że tabaka może spo­wo­do­wać nie tylko chwi­lowe zakłó­ce­nia w pracy orga­ni­zmu, ale także dłu­go­trwałe cho­roby.

Mło­dzież w dzi­siej­szych cza­sach nie zawsze zna umiar w tym, czego pró­buje. Zaży­wa­nie malej ilo­ści tabaki w celach zdrowot­nych, nie ma aż tak wielu przeciwwskazań. Jednakże zwielokrotnienie wciąganej substancji zwłasz­cza u młod­szych nie­sie za sobą bar­dzo nega­tywne skutki.

Tabaka jest legal­nym wyro­bem tyto­nio­wym, czyli ogól­no­do­stęp­nym dla każ­dego, choć sprze­da­wana od 18 roku życia. Czy tabaka jest zdrowsza od papierosa? Myślimy, że po przeczytaniu artykułu już znacie odpowiedź na to pytanie.

Najlepszy tytoń bez szkodliwych zanieczyszczeń znajdziesz w naszym sklepie tytoniowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

2 komentarze “Czy tabaka jest zdrowsza od papierosa?”